Thứ sáu, 11/10/13

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước


Dưới đây là danh sách các đề tài cấp nhà nước do Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã và đang thực hiện


Đề tài cấp nhà nước năm 2013 (kê cả đề tài chuyển tiếp)

1. Nhiệm vụ nghị định thư "Hỗ trợ CHDCND Lào phương pháp luận và kinh nghiệm xây dựng Luật KH&CN và chiến lược PT KH&CN GĐ 2011-2020". Chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Mạnh Quân 

2. Nghiên cứu cơ chế và giải pháp tăng cường hội nhập hoạt động KH&CN của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Mã số: KX.06.03/11-15. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bạch Tân Sinh

Đề tài cấp nhà nước năm 2012 (kê cả đề tài chuyển tiếp)

1. Nhiệm vụ nghị định thư "Hỗ trợ CHDCND Lào phương pháp luận và kinh nghiệm xây dựng Luật KH&CN và chiến lược PT KH&CN GĐ 2011-2020". Chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Mạnh Quân

2. Nâng cao năng lực hoạch định chính sách KH&CN phục vụ cạnh tranh kinh tế và phát triển bền vững : chia sẻ kinh nghiệm giữa Canada và VN". Chủ nhiệm đề tài: Bà Nguyễn Việt Hòa


Đề tài cấp nhà nước năm 2011 (kê cả đề tài chuyển tiếp)

1. Xây dựng năng lực dự báo công nghệ phục vụ hoạch định Chiến lược khoa học và công nghệ của Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Mai Hà

2. Nhiệm vụ nghị định thư “Hỗ trợ CHDCND Lào phương pháp luận và kinh nghiệm xây dựng Luật KH&CN và chiến lược PT KH&CN GĐ 2011-2020”. Chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Mạnh Quân

3. Nâng cao năng lực hoạch định chính sách KH&CN phục vụ cạnh tranh kinh tế và phát triển bền vững : chia sẻ kinh nghiệm giữa Canada và VN". Chủ nhiệm đề tài: Bà Nguyễn Việt Hòa


Nghị định thư thực hiện năm 2010

1. Xây dựng năng lực dự báo công nghệ phục vụ hoạch định Chiến lược khoa học và công nghệ của Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Chủ trì nhiệm vụ: TS. Mai Hà

2. Nghiên cứu kinh nghiệm Hoa kỳ về xây dựng phương pháp luận phân tích hiện trạng đổi mới và chính sách đổi mới, ứng dụng vào việc xây dựng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam trong bối cảnh hội nhập. Chủ trì nhiệm vụ: TS. Trần ngọc Ca

3. Hỗ trợ CHDCND Lào phương pháp luận và kinh nghiệm xây dựng Luật KH&CN và chiến lược PT KH&CN GĐ 2011-2020. Chủ trì nhiệm vụ: Ông Nguyễn Mạnh Quân

4. Nâng cao năng lực hoạch định chính sách KH&CN phục vụ cạnh tranh kinh tế và phát triển bền vững : chia sẻ kinh nghiệm giữa Canada và việt Nam". Chủ trì nhiệm vụ: Bà Nguyễn Việt Hòa.

Số lượt đọc2364