Chủ nhật, 20/12/15

Đào tạo sau đại học chuyên ngành quản lý KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ tiến hành hoạt động đào tạo sau đại học với mục tiêu nhằm trang bị những kiến thức chuyên ngành và kĩ năng thực hành cho học viên, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lí khoa học và công nghệ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục, xã hội, khoa học, kinh tế của đất.

Đào tạo sau đại học tại Viện bao gồm đào tạo thạc sĩ, đào tạo tiến sĩ mà mỗi cấp đào tạo lại có mục đích, yêu cầu cụ thể khác nhau, trong đó đào tạo trình độ tiến sĩ hướng tới sản phẩm: “Tiến sĩ phải có trình độ cao về lí thuyết và thực hành; có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn; phát hiện và giải quyết được những vấn đề khoa học – công nghệ".

Qua 20 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ luôn xác định đây chính là nhiệm vụ có tầm quan trọng trong quá trình phát triển Viện. Qua từng giai đoạn phát triển, Viện đã từng bước nâng cao năng lực đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo, xây dựng, đổi mới, hoàn chỉnh các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đổi mới công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo. Viện đã phối hợp hiệu quả với các tổ chức đối tác liên kết để đào tạo thành công 20 khóa sau đại học trình độ thạc sĩ, trong đó 18 khóa đã kết thúc và tiếp tục tuyển sinh đào tạo các khóa cao học mới. Trong quá trình đào tạo, hiện nay Viện còn liên hệ các tổ chức KH&CN và cơ quan quản lý KH&CN địa phương để tổ chức các chuyến khảo sát nghiên cứu, giúp học viên tiếp cận với thực tiễn và xem xét ứng dụng tri thức trong quá trình học tập của mình. Bên cạnh việc duy trì và phát huy các liên kết đã có, định hướng mở rộng các liên kết ra các tổ chức đào tạo ở nước ngoài nhằm tạo điều kiện tiếp xúc với môi trường tiêu chuẩn thế giới cho học viên.

Mối quan hệ và yêu cầu trong xây dựng Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN tại Viện. 

Được giao nhiệm vụ là đơn vị tham mưu, đầu mối và tổ chức thực hiện đào tạo sau đại học, Ban TT&ĐTSĐH hiện nay và các đơn vị chuyên trách về đào tạo sau đại học của Viện trước đây (tiền thân) đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng này ngày một hiệu quả hơn trong sự phát triển bền vững. Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu, chương trình đào tạo, quy chế quản lý hoạt động đào tạo, môi trường học tập nghiên cứu... đã được quan tâm đầu tư và phát triển đáp ứng yêu cầu quản lý. Trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động đào tạo sau đại học, Ban xác định phải đảm bảo nguyên tắc làm đúng theo quy chế hiện hành và luôn hướng tới mục tiêu hàng đầu là chất lượng. Số lượng và chất lượng đào tạo sau đại học luôn được quan tâm, tiến độ đào tạo ngày càng được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ qua việc kí hợp đồng đào tạo theo chuyên ngành, chuyên đề. Việc theo dõi quá trình học tập, làm luận văn, luận án của học viên cao học và nghiên cứu sinh được phối hợp chặt chẽ giữa người hướng dẫn với Ban TT&ĐTSĐH và tiến độ thực hiện của mỗi đối tượng.

Việc tiếp tục thực hiện và làm tốt chức năng và nhiệm vụ đào tạo sau đại học chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ là mục tiêu cụ thể của Ban và Viện trong thời gian tới./.

Thu Hiền
Số lượt đọc1569