Thứ ba, 05/01/16

Chức năng, Nhiệm vụ của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ


Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP.

Nhiệm vụ của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ:

1. Trình Bộ trưởng phương hướng, chủ trương và kế hoạch hoạt động của Viện trong từng thời kỳ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới, cụ thể như sau:

- Phương pháp luận xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng;

- Các lĩnh vực, định hướng KH&CN ưu tiên phát triển phù hợp với xu thế của thế giới và điều kiện, nhu cầu thực tế;

- Phương hướng tổ chức và cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở;

- Cơ chế, chính sách đầu tư và tài chính cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới;

- Cơ chế, chính sách phát triển và sử dụng nguồn nhân lực KH&CN;

- Chính sách phát triển, cơ chế quản lý và hoạt động của các loại hình tổ chức KH&CN

- Cơ chế quản lý, chính sách khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường KH&CN;

- Đánh giá năng lực và trình độ công nghệ của quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng và doanh nghiệp; tác động và hiệu quả của hoạt động KH&CN đến phát triển bền vững.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách và pháp luật về KH&CN; tham gia triển khai và đánh giá chiến lược, chính sách KH&CN;

4. Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành quản lý KH&CN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo;

5. Thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng chiến lược, quy hoạch , kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý KH&CN theo quy định của pháp luật;

6. Xuất bản các ấn phẩm, tạp chí về kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý KH&CN theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản và tài liệu của Viện theo phân cấp của Bộ và quy định hiện hành;

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Số lượt đọc4521