Thứ sáu, 11/07/14

Mẫu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách KH&CN, khóa 17


Ban Thông tin và Đào tạo Sau đại học xin thông báo mẫu trình bày luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách KH&CN, dành cho học viên cao học khóa 17.

Các học viên lưu ý trình bày đúng theo mẫu hướng dẫn, kể cả về mặt hình thức và cấu trúc các phần và chương mục của luận văn

Mẫu trình bày luận văn dành cho học viên cao học khóa 17 có thể tải mẫu tài liệu xuống từ đây.

Số lượt đọc1463