Chủ nhật, 01/01/17

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học


Trưởng Ban: TS. Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng Phụ trách Ban

Chức năng nhiệm vụ 

Tổ chức thực hiện việc đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Quản lý khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo;

Tổ chức và tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng, chuyên khảo, tư liệu tham khảo; thu  thập, xử lý thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu và xây dựng thư viện đặc thù; lưu giữ các kết quả nghiên cứu của Viện phục vụ hoạt động nghiên cứu chiến lược, chính sách và đào tạo về Quản lý khoa học và công nghệ; tổ chức in ấn và phát hành các công trình nghiên cứu, ấn phẩm thông tin, kỷ yếu và các ấn phẩm về chiến lược, chính sách KHCN và đổi mới theo quy định của pháp luật;

Tiến hành nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo sau đại học, thông tin và thư viện chuyên ngành Quản lý KH&CN;

Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo sau đại học và thông tin khoa học và công nghệ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc1401