Thứ ba, 22/12/15

Hoạt động thông tin - thư viện phục vụ nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN năm 2015 tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Hoạt động thông tin - thư viện tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN do Ban Thông tin và đào tạo sau đại học đảm nhiệm, được quy định trong ba trên bốn chức năng, nhiệm vụ cơ bản của đơn vị gồm: chức năng về thông tin, chức năng về thư viện và chức năng về biên tập và tổ chức xuất bản ấn phẩm khoa học của tổ chức.

- Công tác thư viện: bổ sung và tổ chức tài liệu: sách, báo, tạp chí; phục vụ bạn đọc.

Hoạt động này mang tính chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động đào tạo.

Trong năm 2015, Ban đã tiến hành một số đổi mới nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn như bố trí không gian đọc, mở rộng thời gian phục vụ, tăng cường số đầu sách tạp chí chuyên ngành phục vụ bạn đọc. Tuy nhiên, trong điều kiện hạn chế nguồn lực chung, các dịch vụ này vẫn chỉ xây dựng trên cơ sở hạ tầng lạc hậu, chưa thể đáp ứng tối đa nhu cầu về dịch vụ này của bạn đọc.

- Công tác thông tin: Xây dựng CSDL chuyên ngành, quản lý và cung cấp thông tin để làm nội dung cho website của Viện; khai thác liên kết các CSDL.

Hoạt động này mang tính chuyên môn và nghiệp vụ cao, nhằm đầu ra là các thông tin đã được xử lý theo yêu cầu quản lý và nghiên cứu.

Trong năm 2015, Ban TT&ĐTSĐH đã cố gắng đảm bảo thông tin hoạt động của Viện lên website và đảm bảo nội dung trang thông tin điện tử của Viện. Ban đã có nhiều đổi mới về giao diện, đáp ứng nhu cầu nội dung thông tin ra bên ngoài của Viện.

Hiện tại, nhân lực cho mảng hoạt động này thiếu, nhất là chuyên môn về công nghệ thông tin và chuyên môn xử lý các vấn đề thông tin. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các Ban đơn vị chuyên môn khác trong Viện chưa thật tốt nên hạn chế đến số lượng và chất lượng của các thông tin cung cấp lên trang thông tin điện tử. Đây là những tồn tại mà Ban cần phải vượt qua trong thời gian tới.

- Tổ chức biên tập và xuất bản ấn phẩm khoa học của Viện

Trong việc thực hiện loại hoạt động này, Ban TT&ĐTSĐH giữ vai trò là người tổ chức triển khai hoạt động. Những ấn phẩm có thể kể tới như sách tài liệu từ kết quả nghiên cứu của cán bộ nghiên cứu trong Viện, kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học, annual report, và các ấn phẩm thông tin khác. Để thực hiện được hoạt động này phải các kết quả nghiên cứu được phê duyệt xuất bản và nguồn lực tài chính đi kèm. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, trừ ấn phẩm Kỷ yếu kết quả nghiên cứu năm 2013, Viện chưa phê duyệt để xuất bản một ấn phẩm nào khác nên Ban TT&ĐTSĐH chưa thực hiện được công việc này. Mặc dù vậy, Ban chủ động thu thập các bài viết theo đề tài nghiên cứu do các cán bộ nghiên cứu của Viện thực hiện, luôn trong tư thế sẵn sàng khi có chỉ đạo xuất bản.

Hiện tại, chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ theo 03 chức năng này ngoài 02 cán bộ chuyên trách còn có 01 lãnh đạo Ban hỗ trợ thực hiện. Mặc dù các cán bộ đã nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu công việc đề ra song hạn chế về năng lực trình độ và số lượng nhân lực là rào cản lớn nhất để phát triển hoạt động chuyên môn như kỳ vọng của quản lý.  

Trong thời gian tới, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ và tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, Ban đặt mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ thuộc đơn vị và đề xuất Viện bổ sung cán bộ có chuyên môn phù hợp để phát triển theo hướng cung cấp các tài liệu thông tin nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chiến lược và chính sách KH&CN. Trên cơ sở thực hiện thành công mục tiêu này, Ban hy vọng đáp ứng được các yêu cầu quản lý mà Viện đã đặt ra cho đơn vị. 

Thu Hiền

Số lượt đọc2879