Thứ ba, 01/11/16

Ban Dự báo và Chiến lược KH&CN

Phó trưởng Ban - Phụ trách Ban: ThS. Nguyễn Việt Hoà

Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu phương pháp luận, chủ trì và tham gia xây dựng dự báo phát triển KH&CN;

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN gắn với phát triển KT-XH của quốc gia, ngành, vùng, địa phương;nghiên cứu xác định các lĩnh vực, định hướng KH&CN ưu tiên phát triển phù hợp với xu thế của thế giới và điều kiện, nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Chủ trì và tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN. Tư vấn, phản biện các đề án về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN của các bộ, ngành, vùng, địa phương và doanh nghiệp. Tham gia triển khai thực hiện và đánh giá chiến lược, quy hoạch phát triển KH&CN;

Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về dự báo và xây dựng chiến lược phát triển KH&CN;

Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dự báo và xây dựng chiến lược phát triển KH&CN theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc3146