Thứ ba, 30/06/15

Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN


Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN là một trong 04 ban nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN có tiền thân là Ban Nghiên cứu Chính sách khoa học, được hình thành và phát triển qua các mốc lịch sử sau:

- Năm 1996: Ban Nghiên cứu Chính sách khoa học được thành lập, là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách KH&CN.

- Năm 2000: Ban Nghiên cứu Chính sách khoa học (sáp nhập Ban Nghiên cứu Pháp chế vào Ban Nghiên cứu chính sách khoa học).

- Năm 2005: Ban Nghiên cứu Chính sách khoa học đổi tên thành Ban Nghiên cứu Chính sách nhân lực và hệ thống tổ chức KH&CN.

- Năm 2013: Ban Nghiên cứu Chính sách nhân lực và hệ thống tổ chức KH&CN đổi tên thành Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN

2. Chức năng, nhiệm vụ

Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN có chức năng, nhiệm vụ sau (Theo Quyết định số 22/QĐ-VCLCS ngày 25/3/2014 về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN):

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ chế, chính sách phát triển và sử dụng nguồn nhân lực KH&CN; phát triển tổ chức KH&CN; đánh giá nhân lực và tổ chức KH&CN;

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng phương thức tổ chức và cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN;

- Chủ trì và tham gia xây dựng cơ chế chính sách phát triển nhân lực, tổ chức KH&CN và quản lý nhiệm vụ KH&CN. Tham gia triển khai thực hiện và đánh giá chính sách nhân lực, tổ chức KH&CN và quản lý nhiệm vụ KH&CN;

- Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chính sách phát triển nhân lực và tổ chức KH&CN, về quản lý nhiệm vụ KH&CN;

- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và tổ chức KH&CN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao theo quy định của pháp luật.

3. Các thành tựu đạt được

3.1. Hoạt động nghiên cứu

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Ban đã chủ trì và tham gia nhiều nhiệm vụ KH&CN quan trọng cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Đó là các công trình nghiên cứu về chính sách phát triển nhân lực KH&CN nói chung, nhân lực KH&CN trình độ cao nói riêng; các loại hình tổ chức KH&CN; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập; mô hình doanh nghiệp KH&CN; mô hình chuyển đổi các tổ chức KH&CN; phương pháp luận đánh giá các tổ chức NC&PT; đánh giá các nhiệm vụ KH&CN; quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN; liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; chỉ số đổi mới; chính sách đổi mới; chính sách thuế, chính sách tín dụng đối với hoạt động KH&CN; cổ phần hóa các viện NC&PT; trung tâm xuất sắc…

Nhiều kết quả nghiên cứu đã được xuất bản thành sách; được công bố, đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành; được thể chế thành các quy định chính sách và được ứng dụng vào đời sống. Đặc biệt, Ban đã chủ trì và tham gia soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, như: Nghị Định 35/HĐBT ngày 28/2/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác quản lý KH&CN, Quyết định 782-TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu – triển khai KH&CN, Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Đề án đổi mới cơ chế quản lý KH&CN năm 2003, Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 về chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN,…

Ngoài ra, Ban còn tham gia chủ trì và điều phối nhiều dự án hợp tác quốc tế do Thụy Điển, Quỹ Rockefeller, tổ chức USAID tài trợ. Các dự án này đều được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về chất lượng và khả năng ứng dụng thực tế.

3.2. Hoạt động đào tạo

Cán bộ nghiên cứu của Ban tham gia giảng dạy đại học, sau đại học và chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo trong nước. Cán bộ của Ban hướng dẫn nhiều sinh viên thực tập, nhiều học viên cao học hoàn thành xuất sắc luận văn thạc sỹ, nhiều nghiên cứu sinh hoàn thành xuất sắc luận án tiến sỹ.

3.3. Hoạt động tư vấn

Ban tham gia tư vấn về chính sách phát triển nhân lực và tổ chức KH&CN cho nhiều tổ chức và địa phương trong cả nước như: Vĩnh Phúc, Lào Cai,Vĩnh Long…

4. Đội ngũ chuyên gia theo lĩnh vực

TT Họ và tên Học hàm/
học vị
Chuyên môn đào tạo Lĩnh vực chuyên gia
1 Nguyễn Lan Anh
(Phó Trưởng Ban)
Thạc sỹ Chính sách KH&CN - Chính sách phát triển nhân lực KH&CN
- Pháp luật KH&CN
2 Nguyễn Thị Minh Hạnh
(Phó Trưởng Ban)
Thạc sỹ Quản lý KH&CN Hệ thống tổ chức KH&CN  
3 Hoàng Văn Tuyên
(Phó Trưởng Ban)
Tiến sỹ Công nghệ sinh học Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới 
4 Nguyễn Thị Minh Nga Thạc sỹ
(NCS)
Chính trị và chính sách  Chính sách KH&CN 
5 Hà Công Hải Thạc sỹ Quản lý hành chính công Giảng dạy, tư vấn, nghiên cứu về các lĩnh vực:
- Chính sách đối với nhân lực KH&CN, chính sách đối với tổ chức KH&CN
- Pháp luật KH&CN
- Cải cách hành chính trong quản lý KH&CN.
- Liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và sản xuất.
6 Hoàng Xuân Long Tiến sĩ Kinh tế - Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới 
- Khoa học luận 
7 Bạch Tân Sinh Tiến sĩ Môi trường - Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới 
- Kinh tế và Chính sách môi trường
8 Phạm Quang Trí Tiến sĩ Kinh tế - Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới 

 
Số lượt đọc3048