Chủ nhật, 01/01/17

Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN

Phó trưởng Ban: TS. Hoàng Văn Tuyên

Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Lan Anh

Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển và sử dụng nguồn nhân lực KH&CN;phát triển tổ chức KH&CN; đánh giá nhân lực và tổ chức KH&CN;

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng phương thức tổ chức và cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN;

Chủ trì và tham gia xây dựng cơ chế chính sáchphát triển nhân lực, tổ chức KH&CN và quản lý nhiệm vụ KH&CN. Tham gia triển khai thực hiện và đánh giá chính sách nhân lực, tổ chức KH&CN và quản lý nhiệm vụ KH&CN;

Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chính sách phát triển nhân lực và tổ chức KH&CN, về quản lý nhiệm vụ KH&CN;

Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và tổ chức KH&CN;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc1349