Thứ ba, 01/11/16

Ban Chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ


Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Võ Hưng  

Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Chức năng nhiệm vụ 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng cơ chế chính sách đổi mới, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đánh giá năng lực và trình độ công nghệ của quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng và doanh nghiệp;

Chủ trì và tham gia xây dựng cơ chế chính sách về đổi mới, chuyển giao công nghệ, thương mại hoá kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Tham gia triển khai thực hiện và đánh giá chính sách đổi mới và phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chính sách đổi mới và phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giaotheo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc3168