Chủ nhật, 01/01/17

Ban Chính sách đầu tư và tài chính KH&CN


Phó trưởng Ban - Phụ trách Ban: ThS. Cao Thị Thu Anh

Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư và tài chính đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới; đánh giá tác động và hiệu quả của hoạt động KH&CN đến phát triển bền vững;

Chủ trì và tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách đầu tư và tài chính đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới. Tham gia triển khai thực hiện và đánh giá chính sách đầu tư và tài chính cho khoa học, công nghệ và đổi mới;

Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chính sách đầu tư và tài chính cho khoa học, công nghệ và đổi mới;

Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách về đầu tư và tài chính cho khoa học, công nghệ và đổi mới;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc3176